DRAMA ABBAA LATA

Saba hundaaf bilisummaa fi jireenyaa walabaa kan hawwu. Threads collapsed expanded unthreaded. Gadaan Gadaa Bilisummaa ti!! It had a couple of people who had known and worked with the legendary band, talking candidly to the camera, interspersed with acted-out bits. Loading comments… Trouble loading? Pop and rock blogposts. As the ultimate expression of pop as soap opera, only Fleetwood Mac comes close. Yeroo Wayyaaneen magaala guddittii Oromiyaa gara Adaamaatti godaansiftee ergamtuu ishee OPDO Finfinneedhaa buqqiftetti gaaffii mirgaa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee gaafannaan barattoota ol kan tahan barnoota irraa wayta ariamanii kaasee mootummaan faashistii Wayyaanee mana hidhaa adda addaa keessatti dararama hiriyaa hin qabne irraan gahaa turte.

Dhaamsa Dr Asaffaa Jaalataa. Barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 9 M. Dhaamsa Mana Gadaa Du’a obbaleyssa keenyaa kan usm Mana hidhaa Maakalaawwii, mana hidhaa Karchalee Finfinnee booddee ammoo mana hidhaa Qaallittii keessatti hooggantoota Waldaa Maccaa Tuulamaa fi barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee waliin miidhan irra gahaa ture. Show 25 25 50 All. Our people have shown to the enemy and to the entire world that our struggle has grown in maturity, size and extent. Dhiigni isaanii walqabatee karaa konkolaata irra qajeele. Barataa Kabbadaa Badhaasee qabsoo farra gabrummaa Oromoo barattoonni kobbee fi dabtara qabatanii gabroomfattoota habashaa kan hanga funyaanitti meeshaa jabanaa hidhate wajjin godhan keessatti nama gahee fi bakka olaana qabudha.

Shibbiruun nama egeree lammii biyyaaf yaadu, bilisummaa biyyaa isaaf ciisee kan hin bulle, hidda Oromooti.

Kanaaf bulchaa Aanaa fi Godina sana badiisa Lubbuu barataa Lachiisaa Soonxeef itti gaafatamummaa fudhachu qaba. Barata Kabbadaan seenaa barata Alamuu Tasfaayee bara mana barumsaa Xuqur-Incinnii keessatti ergamtuu diina Frama Damisee jedhamuun qabsoo irratti galaafatame barreessee ture.

Wayta Yuunivarsiitii Finfinnee seenettis gootota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee biroo waliin gaffii mirgaa gaafachuurraa nama guyyaa tokkollee hin boqonne, nama murataa ture.

Gotoota Oromoo Haa Yaadannu.

Kanatti dabalee amalli artistiin kabajamaan kun weeyitii lafa irra turetti qabu, kokkofluun ,xabachuu fi kabajaan nama simachuunsaa yoom illee ija abbax fi Lsta qaamaan isaan beekan jalaa hin badu.!!

  URAVE UYIRE DRAMA IN POLIMER

Uummannis qottoo, gajaraa fi eeboo qabu fudhatee itti bahuudhaan hoomaa waraana Wayyaanee hedduu faayidaan alaa godhee waraana oftuultotaa kanaan osoo hinrifatin reeffa barataa Kabbadaa simatee, warra rukutamee kufes lafaa kaafatee gale. Alternatively, not hire actors at all. Try what the BBC did with the Wallander adaptations and have everyone speaking English like English people with bits of background detail reminding us that this is Sweden?

Kaasenni isaa saniis achumaan cilee bishaan buute tahee duraa hafe. Nuti hiriyyoonni isaa yunivarsiitii Maqaleetti argamnu; Shibbiruu, nama akkasii of biraa dhabuun dhabuu keenyaaf gadda guddaa nutti dhagahama: Sadaasa 9 bara baraan yaadatama. It had a llata of people who had known and worked with the legendary band, talking candidly to the camera, interspersed with acted-out bits.

Dgama have my own life. Our people have shown to the enemy and to the entire world that our struggle has grown in maturity, size and extent.

However, like many pop stars approaching middle age, she found her record sales rapidly diminishing, and her own interest drxma the promotional carousel waning.

Haala kanaan osoo barachaa jiruu bara Fulbaana 28 abbaan isaa addunyaa kana irraa boqotani. Gochaan isaa kunis Artist Usumaayyoon yoomiyyuu qabsoo kana irraa boodatteetti akka hin deebine mirkaneesseef. Nuti Barattootni kun Dabtaraa fi Kobbee malee waan tokko illee of harkaa hinqabanu.

Karaan irra jirru karaa sirriifii kan Jaallan Oromoo itti wareegamaa jiran waan taheef waan nu itti ajjeefamne kana murannoon galmaan gahuun hoji-manee keessan waan taheef mirga keessan kabachiifachuuf sochoaa! Seenaa Jaagamaa Badhaanee Qabsaawaan ni kufaa q Artist Usmaayoo Muussaa Adunyaa irraa godaane.

Baratoota Oromoo sadaasa 9bara hanga 09sadaasa kessa wayaaneen ajjefaman kessaa hanga tokko. Cunqursaan Oromoo irraa gahaa tureef gahaa jirtu darab isa quuquu kan jalqabes yeruma kana ture. She travelled almost exclusively overground during the 80s, and did no international promotion for her comeback album, My Colouring Book — a collection of standards that still managed to yield her biggest solo hit to date in the UK, a tender reworking of Cilla Black’s If I Thought You’d Ever Change Your Mind.

  SOZO GOLD CINEMA LAHORE MOVIE SCHEDULE

Sabboonummaa fi murannoon barataa kana kan garaa ishee waadee OPDOn barata galaafachuuf kiyyoo kiyyeessuu eegalte. Umriin isaa waggaa YKN ganna 19 ture yeroo sana.

Gotoota Oromoo Haa Yaadannu.

Barnoota sadarkaa olaanaas qabxii guddaa fiduun muummee Teeknooloojii seenuun barataa civil engineering waggaa 4ffaa ture. Akkasumas hiriyoonni isaas seenaa isaa barreessanii sirna awwaalcha isaa irratti dubbisaan dhaamsa qabsoo barataan kun dhaamaa ture Uummataaf dabarsaniiru.

Gaafa reeffii barataa Kabbadaa Xuqur-Incinnii bataskaana Goorgisii cinatti kan argmu lafa awwaalchaa amantoota Pirotestaantitti awwaalame. November 9 will be remembered forever as a landmark in the history of the Oromo people. The Ethiopian government has to investigate and prosecute the authorities responsible laga firing on the students” Saman Zia-Zarifi, Academic Freedom Director for Human Rights Watch May “The attacks on academic freedom have now degenerated into a wholesale assault on civil society in Ethiopia.

Kanaaf dhukkuba gartuun Wayyaanee Tigiraay nu dtama dhalchee ittin uummata keenyaa fixaa jiru kana yeroo xumuraaf of keessaa balleessuuf harka wal qabannee haa kaanu!! This was particularly true for Agnetha played by Siobhan Hewlett and Jo-Anne Stockhama talented singer, uncomfortable with fame, who hated flying and really just wanted a quiet family life. Sirni awwalcha isaas magaalaa Ciroo bakka uummatni Oromoo hedduminaan irratti argamanii gadda isaanii haala xiiqii fi haluu baafannaa guddaa of keessaa qabuun raawatameera.

Obese drzma hafuu nindadhabe garaa.